1. Home Home Icon
 2. Nebraska
 3. MyDaY Year
Nebraska Lottery Results

Nebraska MyDaY Year

Date Result Jackpot
Apr 2021
 • 3
 • 23
 • 29
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 18
 • 6
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 14
 • 52
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 26
 • 67
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 11
 • 25
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 30
 • 87
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 25
 • 19
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 1
 • 61
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 12
 • 15
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 16
 • 9
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 11
 • 54
Top Prize
$5,000
 • 1
 • 10
 • 61
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 17
 • 71
Top Prize
$5,000
 • 11
 • 25
 • 20
Top Prize
$5,000
 • 5
 • 17
 • 59
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 6
 • 0
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 14
 • 63
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 25
 • 42
Top Prize
$5,000
 • 5
 • 25
 • 72
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 13
 • 32
Top Prize
$5,000
Mar 2021
 • 5
 • 21
 • 46
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 15
 • 56
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 10
 • 99
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 9
 • 31
Top Prize
$5,000
 • 5
 • 5
 • 20
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 2
 • 91
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 4
 • 0
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 4
 • 28
Top Prize
$5,000
 • 1
 • 21
 • 38
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 21
 • 4
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 11
 • 58
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 26
 • 38
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 4
 • 75
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 23
 • 83
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 14
 • 27
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 10
 • 19
Top Prize
$5,000
 • 1
 • 11
 • 64
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 11
 • 33
Top Prize
$5,000
 • 11
 • 17
 • 46
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 18
 • 55
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 7
 • 37
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 23
 • 10
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 14
 • 61
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 29
 • 87
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 26
 • 62
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 14
 • 55
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 30
 • 42
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 8
 • 97
Top Prize
$5,000
 • 1
 • 11
 • 18
Top Prize
$5,000
 • 5
 • 7
 • 32
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 13
 • 55
Top Prize
$5,000
Feb 2021
 • 10
 • 21
 • 25
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 2
 • 75
Top Prize
$5,000
 • 5
 • 5
 • 28
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 7
 • 71
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 14
 • 45
Top Prize
$5,000
 • 1
 • 6
 • 74
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 19
 • 43
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 7
 • 32
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 29
 • 89
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 20
 • 87
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 31
 • 15
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 7
 • 45
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 7
 • 26
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 26
 • 68
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 28
 • 54
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 16
 • 74
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 15
 • 89
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 26
 • 32
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 2
 • 83
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 15
 • 48
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 17
 • 36
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 25
 • 19
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 9
 • 90
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 6
 • 6
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 6
 • 73
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 5
 • 33
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 6
 • 38
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 13
 • 85
Top Prize
$5,000
Jan 2021
 • 6
 • 29
 • 52
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 30
 • 40
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 23
 • 73
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 19
 • 20
Top Prize
$5,000
 • 1
 • 4
 • 46
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 9
 • 33
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 3
 • 52
Top Prize
$5,000
 • 11
 • 7
 • 70
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 26
 • 38
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 30
 • 62
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 8
 • 58
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 26
 • 76
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 26
 • 17
Top Prize
$5,000
 • 11
 • 8
 • 34
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 14
 • 2
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 19
 • 26
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 15
 • 67
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 29
 • 95
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 27
 • 34
Top Prize
$5,000
 • 11
 • 1
 • 30
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 26
 • 37
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 28
 • 80
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 30
 • 65
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 4
 • 44
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 1
 • 85
Top Prize
$5,000
 • 11
 • 17
 • 68
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 8
 • 85
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 10
 • 43
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 2
 • 44
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 6
 • 54
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 25
 • 30
Top Prize
$5,000
Dec 2020
 • 10
 • 12
 • 39
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 13
 • 11
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 8
 • 73
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 7
 • 56
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 5
 • 45
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 8
 • 77
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 13
 • 8
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 11
 • 37
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 10
 • 55
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 22
 • 77
Top Prize
$5,000
 • 5
 • 14
 • 81
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 11
 • 12
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 27
 • 74
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 31
 • 1
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 31
 • 73
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 12
 • 20
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 16
 • 69
Top Prize
$5,000
 • 11
 • 27
 • 9
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 30
 • 31
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 14
 • 93
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 7
 • 17
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 7
 • 44
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 17
 • 89
Top Prize
$5,000
 • 5
 • 31
 • 89
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 20
 • 49
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 17
 • 39
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 2
 • 36
Top Prize
$5,000
 • 5
 • 22
 • 32
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 25
 • 94
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 9
 • 67
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 7
 • 19
Top Prize
$5,000
Nov 2020
 • 7
 • 15
 • 22
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 12
 • 55
Top Prize
$5,000
 • 11
 • 8
 • 10
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 23
 • 48
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 31
 • 29
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 11
 • 86
Top Prize
$5,000
 • 11
 • 15
 • 68
Top Prize
$5,000
 • 5
 • 15
 • 93
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 6
 • 61
Top Prize
$5,000
 • 1
 • 19
 • 83
Top Prize
$5,000
 • 1
 • 5
 • 83
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 20
 • 3
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 22
 • 26
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 27
 • 38
Top Prize
$5,000
 • 1
 • 23
 • 2
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 10
 • 92
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 20
 • 2
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 14
 • 92
Top Prize
$5,000
 • 11
 • 7
 • 68
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 8
 • 18
Top Prize
$5,000
 • 11
 • 5
 • 27
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 20
 • 11
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 8
 • 21
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 17
 • 91
Top Prize
$5,000
 • 1
 • 12
 • 96
Top Prize
$5,000
 • 5
 • 8
 • 42
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 7
 • 11
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 15
 • 66
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 3
 • 99
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 28
 • 90
Top Prize
$5,000
Oct 2020
 • 7
 • 21
 • 26
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 9
 • 92
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 14
 • 76
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 12
 • 36
Top Prize
$5,000
 • 11
 • 27
 • 26
Top Prize
$5,000
 • 11
 • 7
 • 88
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 14
 • 58
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 28
 • 95
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 4
 • 92
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 21
 • 1
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 9
 • 6
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 15
 • 60
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 25
 • 79
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 9
 • 44
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 28
 • 82
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 1
 • 48
Top Prize
$5,000
 • 5
 • 3
 • 85
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 23
 • 79
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 8
 • 49
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 7
 • 56
Top Prize
$5,000
 • 5
 • 5
 • 51
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 6
 • 76
Top Prize
$5,000
 • 5
 • 10
 • 81
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 18
 • 67
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 25
 • 11
Top Prize
$5,000
 • 11
 • 4
 • 96
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 29
 • 96
Top Prize
$5,000
 • 1
 • 27
 • 81
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 6
 • 15
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 26
 • 29
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 25
 • 76
Top Prize
$5,000
Sep 2020
 • 9
 • 16
 • 95
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 6
 • 57
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 22
 • 43
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 21
 • 47
Top Prize
$5,000
 • 1
 • 30
 • 48
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 19
 • 67
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 12
 • 49
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 2
 • 86
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 2
 • 21
Top Prize
$5,000
 • 5
 • 16
 • 9
Top Prize
$5,000
 • 1
 • 18
 • 0
Top Prize
$5,000
 • 1
 • 8
 • 46
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 7
 • 64
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 17
 • 15
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 30
 • 36
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 15
 • 28
Top Prize
$5,000
 • 1
 • 29
 • 11
Top Prize
$5,000
 • 1
 • 8
 • 43
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 5
 • 24
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 6
 • 72
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 18
 • 87
Top Prize
$5,000
 • 11
 • 4
 • 82
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 19
 • 93
Top Prize
$5,000
 • 1
 • 1
 • 30
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 15
 • 58
Top Prize
$5,000
 • 5
 • 5
 • 87
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 19
 • 10
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 23
 • 6
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 30
 • 82
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 13
 • 0
Top Prize
$5,000
Aug 2020
 • 8
 • 21
 • 61
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 9
 • 51
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 23
 • 13
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 18
 • 0
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 8
 • 7
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 27
 • 65
Top Prize
$5,000
 • 1
 • 3
 • 57
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 28
 • 86
Top Prize
$5,000
 • 5
 • 22
 • 55
Top Prize
$5,000
 • 1
 • 18
 • 75
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 14
 • 71
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 26
 • 65
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 10
 • 19
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 25
 • 27
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 22
 • 56
Top Prize
$5,000
 • 1
 • 14
 • 31
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 7
 • 77
Top Prize
$5,000
 • 1
 • 30
 • 39
Top Prize
$5,000
 • 11
 • 26
 • 94
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 20
 • 33
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 5
 • 37
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 28
 • 97
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 1
 • 97
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 11
 • 58
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 21
 • 16
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 10
 • 14
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 28
 • 15
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 5
 • 41
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 4
 • 63
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 20
 • 75
Top Prize
$5,000
 • 5
 • 11
 • 19
Top Prize
$5,000
Jul 2020
 • 11
 • 12
 • 43
Top Prize
$5,000
 • 5
 • 27
 • 32
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 22
 • 48
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 16
 • 10
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 27
 • 8
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 20
 • 52
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 5
 • 88
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 29
 • 12
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 28
 • 41
Top Prize
$5,000
 • 1
 • 8
 • 54
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 25
 • 23
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 11
 • 1
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 19
 • 95
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 4
 • 16
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 30
 • 19
Top Prize
$5,000
 • 11
 • 14
 • 14
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 20
 • 0
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 25
 • 26
Top Prize
$5,000
 • 11
 • 23
 • 74
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 13
 • 59
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 21
 • 73
Top Prize
$5,000
 • 1
 • 29
 • 30
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 8
 • 34
Top Prize
$5,000
 • 11
 • 17
 • 57
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 30
 • 45
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 15
 • 98
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 21
 • 59
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 14
 • 46
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 21
 • 41
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 13
 • 81
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 20
 • 29
Top Prize
$5,000
Jun 2020
 • 11
 • 18
 • 55
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 10
 • 23
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 29
 • 32
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 22
 • 55
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 30
 • 72
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 18
 • 32
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 27
 • 71
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 5
 • 40
Top Prize
$5,000
 • 5
 • 3
 • 5
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 13
 • 60
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 21
 • 61
Top Prize
$5,000
 • 5
 • 16
 • 64
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 24
 • 68
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 28
 • 42
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 5
 • 69
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 23
 • 99
Top Prize
$5,000
 • 5
 • 23
 • 2
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 26
 • 48
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 11
 • 25
Top Prize
$5,000
 • 11
 • 29
 • 41
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 30
 • 86
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 19
 • 47
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 30
 • 96
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 9
 • 94
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 16
 • 21
Top Prize
$5,000
 • 5
 • 8
 • 19
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 14
 • 46
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 28
 • 86
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 28
 • 3
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 22
 • 93
Top Prize
$5,000
May 2020
 • 2
 • 17
 • 46
Top Prize
$5,000
 • 11
 • 7
 • 89
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 10
 • 96
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 22
 • 39
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 14
 • 36
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 13
 • 32
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 24
 • 61
Top Prize
$5,000
 • 11
 • 11
 • 35
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 26
 • 53
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 11
 • 24
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 2
 • 52
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 12
 • 85
Top Prize
$5,000
 • 5
 • 25
 • 91
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 14
 • 25
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 18
 • 65
Top Prize
$5,000
 • 9
 • 19
 • 93
Top Prize
$5,000
 • 4
 • 8
 • 71
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 19
 • 79
Top Prize
$5,000
 • 11
 • 7
 • 2
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 17
 • 25
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 26
 • 47
Top Prize
$5,000
 • 12
 • 25
 • 43
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 15
 • 26
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 14
 • 48
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 14
 • 65
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 8
 • 10
Top Prize
$5,000
 • 2
 • 27
 • 92
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 9
 • 99
Top Prize
$5,000
 • 1
 • 1
 • 60
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 28
 • 36
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 6
 • 46
Top Prize
$5,000
Apr 2020
 • 3
 • 31
 • 98
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 18
 • 71
Top Prize
$5,000
 • 3
 • 25
 • 8
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 11
 • 12
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 17
 • 72
Top Prize
$5,000
 • 5
 • 17
 • 46
Top Prize
$5,000
 • 8
 • 18
 • 83
Top Prize
$5,000
 • 7
 • 23
 • 88
Top Prize
$5,000
 • 10
 • 25
 • 38
Top Prize
$5,000
 • 6
 • 15
 • 15
Top Prize
$5,000